جشنواره کارآفرینان برتر

تاریخ انتشار : 2022/03/15

تصاویر اهدای لوح به خسرو جرجانی در جشنواره کارآفرینان برتر خاتم