کتاب های وی

تاریخ انتشار : 2022/03/14

در اینجا به معرفی برخی از کتاب های تالیف شده خسرو جرجانی اشاره شده است ، کتاب محاسبات عملی ترانسفورماتور ، طراحی سیم بندی ماشین های جریان متناوب – طراحی ساخت الکترو موتورها و غیره …