کارآفرینی وی

تاریخ انتشار : 2022/03/15

کارآفرینی وی

خسرو جرجانی با استعانت از خداوند متعال و با اتکاء بر تجربیات و توان مهندسی خود در زمینه های مختلفی تبدیل به کارآفرین برتر در سال ۱۳۸۳ در جشنواره خاتم ایران شد .

کارآفرین برتر سال ۱۳۸۳ در ایران