سخنرانی در همایش ها

تاریخ انتشار : 2022/03/15

 

برخی از تصاویر سخنرانی خسرو جرجانی در همایش ها