شرکتهای تاسیس شده وی

تاریخ انتشار : 2022/03/14
عنوان شرکت سال تاسیس
شرکت ایران ساتاپ ۱۳۵۳
شرکت مهندسین مشاور ناجا ۱۳۵۴
شرکت صنایع الکترونیک پژوهش ۱۳۵۹
شرکت فارکو ترانس ۱۳۶۰
خط تولید باتری پلاتین ایران ۱۳۶۲
شرکت صنایع پرسو الکترونیک ۱۳۶۸
شرکت سارامین ۱۳۷۲
شرکت مهندسی پرسو الکترونیک رادمهر ۱۳۷۸
شرکت تعاونی پخش البرز ۱۳۸۵
شرکت کالا پخش پادرا ۱۳۸۸