جزوات فنی

تاریخ انتشار : 2022/03/15

 

تصاویر جزوات فنی ارزشمند تهیه شده توسط خسرو جرجانی در دانشگاه علم و صنعت