تاسیس شرکتهای

شرکت ایران ساتاپ                                     1353

شرکت مهندسین مشاور ناجا                       1354

شرکت صنایع الکترونیک پژوهش                    1359

شرکت فارکو ترانس                                     1360

خط تولید باتری پلاتین ایران                           1362

شرکت صنایع پرسو الکترونیک                       1368

شرکت سارامین                                          1372

شرکت مهندسی پرسو الکترونیک رادمهر       1378

شرکت تعاونی پخش البرز                             1385      

شرکت کالا پخش پادرا                                  1388