توصیف شخصیت وی

 • دقیق نواز big ben

 •  حلال مشکلات

 •  معتاد به کار آفرینی

 • دبیر کلیه جلسات

 •  محور بر هم زننده دلخوری ها

 •  معنی نشدن را نمی فهمد

 •  در همه کار شاگرد اول

 • هر وقت هیچکس نیست او هست

 • سادگیش همچون دفتر کارش است

 • برای همه پدر ولی خودش یتیم

 • کاش تمیزی عینکم مثل ماشین او بود

 • مشورت در خونش جاریست

 • دوستدار پرندگان خصوصا کبوتر