درباره شرکت تعاونی

تاریخ انتشار : 2018/07/21

شرکت تعاونی مرغداران سبزوار دارای کشتارگاه صنعتی مرغ بیهق و کارخانه خوراک طیور بیهق می باشد.